Meдицинска школа "Др Алекса Савић"

Прокупље

Ратка Павловића бр. 20

Деловодни број : 1111

Датум: 17.07.2019.год.

 

На основу чл.116.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

 

Медицинска школа „Др Алекса Савић“ Прокупље
ул. Ратка Павловића бр. 20, Прокупље

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О закљученом уговору

 

Врста наручиоца: Установа просвете

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Ознака из општег речника набавки:  63516000 – услуге организација путовања

Опис предмета јавне набавке: извођење екскурзије за ученике II и IV разреда  

Процењена вредност јавне набавке укупна: 2.650.000,00  дин. без ПДВ-а

Партија 1: 750.000,00 дин. без пдв-а

Партија 2: 1.900.000,00 дин. без пдв-а

Уговорена вредност укупна: 2.388.476,24 дин. без пдв-а 

Партија 1: 640.800,00 дин. без пдв-а

Партија2: 1.747.676,24 дин. без пдв-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 5 ( пет )

Највиша укупна понуђена цена је: 

Партија 1: 672.084,00 дин. без пдв-а

Партија 2: 1.773.384,00 дин. без пдв-а 

Најнижа укупна понуђена цена је: 

Партија 1: 640.800,00 дин. без пдв-а

Партија 2: 1.747.676,24 дин. без пдв-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.07.2019.године

Датум закључења уговора: 15.07.2019.год.

Основни подаци о пружаоцу услуге: 

Партија 1:

Ниш-експрес ад из Ниша, ул. Чамурлија бр, 160, матични број: 07133731, ПИБ: 100615493, 

Партија 2:

Еуро Турс из Ниша, ул. Цара Душана бр, 94, матични број:17048180 , ПИБ: 100501854Директор школе

_______________

  Небојша Лукић


Актуелне вести и обавештења

Ko je online

Ко је на мрежи: 15 гостију и нема пријављених чланова

Популарни тагови

Sponzori sajta