banner

Правилник о оцењивању

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15). 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању.